Obchodní podmínky

ÚVOD

     Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Sporteo s.r.o. od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují některé práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Sporteo s.r.o. se sídlem Purkyňova 37, 568 02 Svitavy, IČ:27746976, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 26024 u rejstříkového sudu v Hradci Králové a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím/spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu e-mailem na e-mailový kontakt uvedený kupujícím. Na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje , že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
 • na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.
 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.

REKLAMACE

 • reklamaci je možné uplatnit osobně (na adrese Sporteo s.r.o., Purkyňova 37, 568 02 Svitavy) nebo zasláním zboží, prostřednictvím přepravní služby, na adresu viz. výše.
 • společně se zbožím doporučujeme, pro rychlejší vyřízení reklamace, doložit doklad prokazující koupi zboží (daňový doklad). Přispějete tak k rychlejšímu vyřízení reklamace.
 • zboží, pokud bylo používáno, vyperte či očistěte. Špinavé zboží nebude do reklamace přijato a bude vráceno zákazníkovi k uvedení do stavu které umožní řešit reklamaci.
 • společně se zbožím doporučujeme dodat průvodní dopis s popisovanou reklamační vadou.
 • zboží, na reklamaci, nezasílejte na dobírku. Takové zboží nebude přijato.
 • reklamace bude vyřízena ve 30-ti denní, zákonné, lhůtě
 • případné vrácení peněz bude provedeno převodem na Vámi zadaný bankovní účet. 
 • náklady spojené s dopravou zboží Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek: 1. Reklamace bude oprávněná (nebude se tedy jednat o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.) 2. prostřednictvím e-mailu info@legea-eshop.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží (scan podacího lístku ČP, přepravní list apod...)
 • pro zaslání zboží zvolte nejlevnější variantu (doporučené zásilky) kterou Vámi zvolený přepravce nabízí !!
 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • v případě že Vám zboží nevyhovuje (velikost, barva apod.) je možnost jeho výměny
 • doporučujeme zboží pečlivě zabalit a s průvodním dopisem (název zboží, velikost, barva kterou požadujete,...) a kopii daňového dokladu doručit na adresu Sporteo s.r.o., Purkyňova 37, 568 02 Svitavy.
 • za zboží, ve stejné hodnotě, se již samozřejmě neplatí
 • v případě že je zboží ve vyšší/nižší hodnotě, než původně objednané, je vystaven nový daňový doklad se zápočtem ceny
 • v případě že výměna probíhá na přání zákazníka (nejedná se o chybu dodavatele - dodání jiné než objednané barvy, velikosti apod.) je účtována doprava zboží zpět k zákazníkovi (GLS-dobírka: 139,-Kč, GLS-převod: 119,-Kč).
 • pokud chce zákazník uhradit zboží převodem napíše svůj požadavek, na provedení tohoto způsobu platby, do průvodního dopisu.
 • zboží na výměnu nezasílejte na dobírku. takto zaslané zboží nebude přijato.
 • výměna zboží je možná do 14-ti dnů od převzetí zboží zákazníkem
 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14-TI DENNÍ LHŮTĚ - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • v případě že jste spotřebitel máte právo zakoupené zboží vrátit nebo oznámit úmysl vrácení, bez udání důvodu, a to do 14-ti kalenářních dnů od data převzetí zboží.
 • v případě že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 • zboží můžete vrátit buď osobně nebo prostřednictvím přepravní služby na adresu: Sporteo s.r.o., Purkyňova 37, 568 02 Svitavy
 • vrácené zboží, prosím, vždy dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy
 • vrácené zboží uveďte, pokud možno, do původního stavu. Předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu
 • peníze za zboží Vám zašleme, na Váš bankovní účet, nejpozději do 14-ti dnů.
 • náklady na vrácení zboží jsou, v tomto případě, na straně kupujícího.
 • pro dodržení 14-ti denní lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za splněnou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle dodavateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 • lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následujíc kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Například převezme-li zákazník zboží v pátek doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně.
 • odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronickou poštou na e-mail: info@legea-eshop.cz
 • v co nejkratším termínu, od zaslání odstoupení elektronickou formou, je potřeba dodat zboží.
 • k vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit: 1. doklad potvrzující že jste zakoupili zboží u nás, 2. Průvodní dopis s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Tyto dokumenty usnadní identifikaci zboží a požadavku pro rychlejší vyřazení.
 • je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou, teoreticky, dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Nelze vrátit zboží: 1.které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (například zboží s potisky, upravený textil a jiné zboží na míru apod.)
 • ostatní skutečnosti se řídí platným zněním Občanského zákoníku.
 • Formulář odstoupení od smlouvy

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem O ochraně osobních údajů č.101/2000Sb ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů  databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření o nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 • osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku tvoří externí dopravci.

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PRSTŘEDKŮ NA DÁLKU

 • kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu, při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, si hradí kupující sám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • tyto obchodní podmínky platí, ve znění uvedeném na stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
 • momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží, nebylo-i v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.
 • pokud si zákazník nevyzvedne odeslanou zásilku má odesílatel právo na náhradu nákladů spojených s odesláním zboží (skutečně vynaložené poštovné).

 

Sporteo s.r.o.

Purkyňova 37

568 02 Svitavy

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 31.3.2021

 

x