Povinné vybavení lékárničky na pracovišti

V tomto článku se dozvíte o povinnostech týkajících se lékárniček na pracovišti. Konkrétně pak jakými zákony a předpisy jsou regulovány veškeré strasti spojené s lékárničkou, ať už se jedná o její umístění anebo obsah. V článku si také můžete stáhnout oficiální seznam vybavení lékárničky pro zotavovací akce a školy v přírodě.

Obsah článku:

  1. Povinná lékárnička na pracovišti
  2. Obsah lékárničky na pracovišti
  3. Umístění lékárničky na pracovišti
  4. Zotavovací akce pro děti a školy v přírodě
  5. Seznam doporučeného vybavení

 

 

Lékárnička na pracovišti

Dle Zákoníku práce - § 102 odst. 6 je zaměstnavatel povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Dále je povinen společně s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb proškolit potřebný počet zaměstnanců, kteří budou v případě potřeby poskytovat první pomoc a vybavit pracoviště zdravotnickými potřebami - lékárničkou odpovídající potenciálním rizikům daného pracoviště

 Zákon č. 262/2006 Sb.

Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a činnost, při níž je porušována integrita kůže, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád. V provozním řádu uvede podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 21 odst. 3

Povinná výbava lékárničky na pracovišti

V současné době není univerzální vybavení lékárničky na pracovišti stanoveno. Každé pracoviště má svá specifika a odlišné možnosti úrazu. Obsah lékárničky by měl být složen dle typu práce, využívaných nástrojů a potenciálních rizik zranění, kde je práce prováděna. Právě z důvodu odlišného charakteru jednotlivých pracovišť (počet zaměstnanců, rizika) není přesné vybavení lékárničky na pracovišti žádným předpisem stanoveno. Odpovědnost vybavení lékárničky na pracovišti je na straně zaměstnavatele a jeho pracovnělékařské péče, kdy se má za to, že právě zaměstnavatel zná nejlépe dané pracoviště, zná zdravotní rizika, počet zaměstnanců a podle toho je také schopen posoudit možná rizika zranění. Na základě zhodnocení veškerých okolností pak vybaví lékárničku na daném pracovišti. Neměl by však chybět seznam léků a zdravotnických pomůcek obsažených v lékárničce. Nezapomeňte také na počet a adekvátní rozmístění lékárniček na pracovišti, aby byly ihned a dobře přístupné. 

 

V překladu to znamená, že striktní nařízení obsahu lékárničky není, i když by to pravděpodobně ulehčilo nejednomu zaměstnavateli práci. Nicméně lékárnička, která bude vyhovovat jak úředníkům v kanceláři anebo pracovníkům na stavbě není vzhledem k potřebnému zdravotnickému materiálu sestavitelná. Při plnění obsahu lékárničky na pracovišti by měl zaměstnavatel tedy brát v potaz povahu práce - pro řidiče, zedníky, svářeče budou potřeba částečně odlišné zdravotnické materiály. Obsah lékárničky tedy stanovuje zaměstnavatel po poradě s příslušným poskytovatelem pracovně lékařských služeb a zástupcem zaměstnanců. 

Aktuálně je stanovena povinná výbava lékárničky pouze pro automobily, a to v příloze č. 12 část B Povinná výbava vozidel ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Umístění lékárničky na pracovišti

Umístění lékárničky na pracovišti musí být přehledně označeno značkami na dobře dostupném místě dle přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb. v bodě 8. Poskytování první pomoci. Stav vybavení lékárničky na pracovišti by nemělo být zaměstnavatelem zanedbáváno. Oficiální kontroly stavu lékárničky provádí inspektorát práce nebo krajská hygienická stanice. Kontrolováno je nejčastěji expirační doba léků a relevance vybavení lékárničky k typu práce. 

Lékárnička na zotavovacích akcích pro děti a školy v přírodě

Obsah lékárničky pro zotavovací akce by měl obsahovat zdravotnický materiál ze třech základních odvětví: léčivé přípravky, obvazový a jiný zdravotnický materiál a různé vybavení jako jsou nůžky, zavírací špendlíky a další. Seznam vybavení lékárničky pro zotavovací akce si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz. Celý seznam je převzat z vyhlášky Ministerstva Zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v příloze č. 4 z předpisu č. 106/2001 sb. 

 

Seznam doporučeného/základního vybavení lékárničky na pracovišti:

 

Připravili jsme pro Vás přehledný list zdravotnického materiálu, který by neměl chybět v základním vybavení žádné lékárničky. Berte v potaz, že každé pracoviště má svá specifika, různá rizika poranění. Dle toho by měla být dále výbava lékárničky přizpůsobena. Jiný zdravotnický materiál je potřeba v kanceláři a jiný zase při práci s chemikáliemi atd... Jedná se tedy pouze o doporučené základní vybavení, nikoliv o specifické vybavení. Specifické vybavení lékárniček můžete nalézt v kategorii vybavení lékárničky.

Seznam doporučeného vybavení lékárničky ke stažení zde